Софтуер за сервизи

АДМИНИСТРАТИВЕН СОФТУЕР ЗА СЕРВИЗИ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Административния софтуер за сервизи на Фискални Устройства e разработен първоначално за вътрешни нужди на фирмата. След предоставянето му за използване и на някoлко близки фирми от бранша и получените положителни отзиви за надеждността и удобствата му, е създадена и търговска версия на продукта предназначена за закупуване и използване от фирми с подобен предмет на дейност. От средата на септември 2004 г. е в разпространение базов инсталационен пакет, включващ демонстрационна версия на програмата, както и безплатна програма за попълване на файл със справка за ТД на НАП. Този пакет трябва да бъде инсталиран за да могат да бъдат използвани всички по-нови версии на програмата .

На вниманието на колегите, които използват фактурирането на програмата : Фактуриращата програма не е СУПТО защото : не позволява избор на стоки/услуги от номенклатура; не поддържа номенклатури за стоки, услуги, цени, операции, видове плащания, оператори(потребители); не генерира обща сума на продажбата спрямо цени на стоки и услуги от номенклатура; не позволява избор на начин на плащане от номенклатура; не отразява извършеното плащане; не отразява приключването на продажбата; не създава документ за извършването на продажбата; не позволява извеждане на справки за извършените продажби, продадени артикули, платени суми по оператори за период от време; не подава и не получава информация към и от други софтуери за управление на продажби. Следователно фактуриращата програма не попада в обхвата на определението за “софтуер за управление на продажбите(СУПТО)” съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18 и не трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18. Фактуриращата програма е опростен автоматизиран кочан за фактури, създаден за улесняване попълването и отпечатването на фактури, без никакво управление на продажби и други счетоводни функции.

НОВО!!! На вниманието на колегите, които използват платената версия на програмата : Налична е версия 5.2.2. Ако не сте получили новата версия на платената програма обадете се в офиса за да уточним как да я получите. Новости във версия 5.2.2 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на фискални устройства : Актуализирани са свидетелството за регистрация, протокола за смяна на фискална памет и заявлението за фискализация. Обновяването до версия 5.2.2 е безплатно.

Новости във версия 4.2.2 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Променени са бланките на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация. Променено е кодирането на файла със справка за ТД на НАП. При преглед на файла с текстообработваща програма кирилицата се чете. Обновяването на софтуера до версия 4.2.2 е безплатно. Ако не сте получили новата версия на платената програма обадете се в офиса за да уточним как да я получите.

НОВО!!! На вниманието на колегите, които използват безплатната програма за попълване на дискета със справка за ТД на НАП: Уважаеми колеги, от тук можете да изтеглите актуална версия на безплатната програма за попълване на дискета със справка за ТД на НАП. Тази версия е в сила от 19.08.2011 година. Необходимо е само да смените exe-то в директорията където записвате справките и новосъздадените справки ще отговарят на последните изменения на наредба H18. Разликата е че, след като генерирате файла със справката ще можете да го прочетете например с Notepad. Тази версия важи за справките подавани от месец 08.2011 нататък. Ако желаете да направите предварителна проверка на генерирания от вас файл със справка изтеглете от тук и използвайте програмата за проверка за грешки в справките за ТД на НАП. Справката ще се приема през интернет  с електронен подпис.

Новости във версия 4.2.0 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Добавени са новите бланки на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация. Добавени са и полета за мобилен оператор, дата и номер на потвърждение от НАП.

Новости във версия 4.1.0 на платения софтуер за сервизно и административно обслужване на сервиз за касови апарати: Добавени са новите бланки на протокола за смяна на фискална памет и свидетелството за регистрация, както и новите фактури, и преглед на издадените преди 01.01.2007 г. фактури. Всичко това е в сила от 01.01.2007 г. В протокола за смяна на фискална памет са добавени четвърта данъчна група и номер на свидетелството от БИМ. Фактурите започват от номер 1 и са еднакви независимо дали фирмата има регистрация по ДДС или не. Регистрираните по ЗДДС фирми от 01.01.2007 г. автоматично получават Номер по ЗДДС, който е от вида BGXXXXXXXXX, където XXXXXXXXX е Булстата на фирмата или ЕГН ако не е фирма или едноличен търговец. Този номер впоследствие може да бъде променен. Когато фирмата не е регистрирана по ЗДДС тя трябва да посочи причина за неначисляване на ДДС. Поради многото неясноти в закона формите за попълване и преглед на фактури позволяват информацията да бъде променяна изцяло преди отпечатване. Причината за неначисляване на ДДС не е еднаква за всички фирми, следователно би следвало да проверите за конкретния случай.

 От тук можете да изтеглите програма за премахване на старите данъчни номера от базата с данни на платената версия. Файла се разархивира в директорията с програмата и изтрива данъчните номера, като не изтрива записаните нови BG номера.

Предлагаме някои изгледи от пълната (платена) версия на програмата:

 

 

ОСНОВЕН ЕКРАН (вариант с оранжев фон)

ОСНОВЕН ЕКРАН (вариант със син фон)

БЕЗПЛАТНА ПРОГРАМА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФАЙЛ ЗА ТД на НАП

За да разгледате новата функционалност на платения софтуер натиснете тук.

Изтегли инсталационен пакет